Μια ψηφιακή εκπαιδευτική εργαλειοθήκη που στοχεύει σε εκπαιδευτές επιχειρηματικότητας

Για να πετύχει τους στόχους της, περιλαμβάνει τα ακόλουθα διαδικτυακά εργαλεία εκμάθησης:

 • Εισαγωγή στην πλατφόρμα του Creative Talent Factory και ενσωμάτωση του «Εργαστηρίου Δημιουργικών Επιχειρήσεων” στο εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα.

   
 • Πώς να επιλέξετε σπουδαστές με βάση τα εργαελία της πλατφόρμας.

   
 • Πως να χρησιμοποίησετε το Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης και το Ψηφιακό Έμβλημα για να επικυρώσετε επικύρωσης τις ικανότητες που έλαβαν οι σπουδαστές σας

   
 • Αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος e-training του Creative Talent Factory σε μία τάξη

   

Ο στόχος της εργαλειοθήκης είναι να επεκτείνει και να αναπτύξει τις ικανότητες των εκπαιδευτών που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση της εκπαίδευσης ενηλίκων , συμπεριλαμβανομένων εκείνων από μη προνομιούχα περιβάλλοντα, ώστε να τους βοηθήσουν να γίνουν επιτυχημένοι δημιουργικοί επιχειρηματίες.

 
Το κιτ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα από οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα που ενδιαφέρεται να το ενσωματώσει στα προγράμματα σπουδών του.
Αριθμός προγράμματος: 2020-1-LT01-KA204-077959 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν