Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης είναι ένα στοχοθετημένο ερωτηματολόγιο που αποκαλύπτει το τρέχον επίπεδο επιχειρηματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων σου, και σας υποδεικνύει τα σημεία στα οποία χρειάζεστε αναβάθμιση.

Μέσα από 50-60 ερωτήσεις, οι σπουδαστές αξιολογούνται στις ακόλουθες 5 βασικές ικανότητες που καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Βασικές Ικανότητες σχετικά με το θέμα «Δημιουργικός επιχειρηματίας»:

 •  
  Επιχειρηματικές δεξιότητες
   
 • Ψηφιακός γραμματισμός
   
 • Κατανόηση των κύριων συστατικών της δημιουργικής επιχείρησης
   
 • Εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών μάρκετινγκ για δημιουργικές επιχειρήσεις
   
 • Συγκεκριμένες τεχνικές διαπραγμάτευσης πωλήσεων και επιχειρήσεων για δημιουργική επιχείρηση
   

Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως:

 •  

  Προ-αξιολόγηση καθώς δείχνει τις πιο αδύναμες ικανότητες του σπουδαστή, αποκαλύπτοντας επομένως τους τομείς του Προγράμματος E-Training στους οποίους πρέπει να εστιάσει περισσότερο.

   
 • Μετα-αξιολόγηση, καθώς το κουίζ μπορείνα ληφθεί και μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος E-Training, προκειμένου ο σπουδαστής να μετρήσει την πρόοδό του/της.

   

Τέλος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση, οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν το ψηφιακό σήμα «Καλλιτεχνικός Επιχειρηματίας», το οποίο θα μπορούν να το προβάλουν στο κοινό χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα, το Mozilla Open Badges Backpacketc κλπ.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια, το σήμα θα διαθέσει στοιχεία δεδομένων (meta-data) για να γνωστοποιήσει τις λεπτομέρειες του σήματος σε οποιονδήποτε επιθυμεί να τις επαληθεύσει ή να μάθει περισσότερα σχετικά με τα επιτεύγματα που το έβλημα υποδηλώνει.

Αριθμός προγράμματος: 2020-1-LT01-KA204-077959 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν