Alat za samoprocenu je ciljani upitnik koji otkriva vaš trenutni nivo preduzetničkih veština i kompetencija, zajedno sa ukazivanjem na one kojima je potrebna nadogradnja.Kroz 50-60 pitanja, učenici se ocenjuju na osnovu sledećih 5 ključnih kompetencija koje su definisane Evropskim referentnim okvirom za ključne kompetencije u vezi sa temom „Kreativni preduzetnik“:
 •  
  Preduzetničke veštine
   
 • Digitalna pismenost
   
 • Razumevanje glavnih komponenti kreativnog biznisa
   
 • Sprovođenje efektivnih marketing strategija za kreativni biznis
   
 • Specifične prodajne i tehnike poslovnog pregovaranja za kreativni biznis
   
Alat za samoprocenu može biti korišćen za:
 •  
  Prethodnu procenu, jer ukazuje na najslabije kompetencije učesnika obuke, otkrivajući stoga jedinice Programa e-obuke na koje on / ona mora više da se fokusira.
   
 • Naknadno ocenjivanje, jer se takođe može izvršiti nakon završetka Programa e-obuke kako bi učesnik obuke mogao da meri svoj napredak.
   
Konačno, nakon uspešnog završetka, učesnici obuke dobijaju digitalni bedž „Kreativni preduzetnik“ koji će moći da prikažu koristeći društvene mreže, Mozilla Open Badges Backpack i sl. Da bi se osigurala transparentnost, bedž će imati meta podatke za saopštavanje detalja o bedžu svima koji ga žele verifikovati ili saznati više o kontekstu postignuća koje on označava.
Broj Projekta: 2020-1-LT01-KA204-077959 Podrška Evropske Komisije nastanku ove publikacije ne predstavlja odobrenje za njen sadržaj, koji odražava isključivo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih  u njoj.