O1 – Paket Otvorenih edukativnih resursa (OER)
„Motivacija i osnaživanje za kreativno preduzetništvo“

Interektivni tekstovi za čitanje „Zašto je meni važan razvoj kreativnog biznisa?“

Kolekcija uspešnih video priča

E-knjiga uspešnih priča

O2 – Alat za samo-procenu kompetencija
i veština kreativnih preduzetnika

Matrica kompetencija i veština za kreativne preduzetnike. Fokus grupe u partnerskim zemljama. Sumarni izveštaj

Alat za inicijalnu i završnu procenu kompetencija I veština kreativnih preduzetnika sa digitalnim bedžom ‘’’Kreativni preduzetnik’’

O3 – E-trening program
„Kreativna fabrika talenata”

Kurikulum trening programa ‘’Kreativna fabrika talenata’’

Modul I. Ključne preduzetničke kompetencije za kreativne preduzetnike

Modul II. Ključne digitalne kompetencije potrebne kreativnim preduzetnicima, uključujući kreativnost i inovacije

Modul III. Glavne komponente uspeha kreativnog biznisa

Modul IV. Efektivne marketing strategije za kreativne biznise

Modul V. Specifične prodajne, kao i veštine i tehnike poslovnog pregovaranja za kreativne biznise

O4 – E-alat za edukatore odraslih:
Kako voditi „Kreativna fabrika talenata“

Uvod u web platformu ‘’Kreativna fabrika talenata’’, kao alat za edukatore za vođenje Kreativnih preduzetničkih lokalnih radionica.

Kako koristiti paket OER-a ‘’Kreativna preduzetnička motivacija i osnaživanje’’ (IO1) za promociju treninga i pred-selekciju budućih učesnika obuka

Kako koristiti Alat za procenu i Digitalni bedž u cilju fasilitacije procesa validacije stečenog znanja i veština u okviru treningaa ‘’Kreativna fabrika talenata’’.

Efektivna primena E- trening programa ‘’Kreativna fabrika talenata’’

Metodologija i trening plan za vođenje Kreativnih preduzetničkih lokalnih radionica

E-alat na web platformi za e-učenje (deo za edukatore) na engleskom jeziku

Broj Projekta: 2020-1-LT01-KA204-077959
Podrška Evropske Komisije nastanku ove publikacije ne predstavlja odobrenje za njen sadržaj, koji odražava isključivo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih  u njoj.