EINC (Λιθουανία)

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καινοτομίας (EΚΚ) ιδρύθηκε το 1996. Είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα επαγγελματικής κατάρτισης, που επιδιώκει να υποστηρίξει την κοινωνική πρόνοια και τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της έναρξης και της εφαρμογής κοινωνικών καινοτομιών.

Οι νέοι (ΕΕΑΚ, άτομα με χαμηλή εξειδίκευση, άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο) καθώς και ενήλικες (άνεργοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, ανύπαντροι γονείς, άτομα σε απομακρυσμένες περιοχές, μετανάστες, γυναίκες που έχουν επιζήσει από ενδοοικογενειακή βία) είναι οι κύριες ομάδες-στόχοι που η EΚΚ επιδιώκει να βοηθήσει από την ημέρα της ίδρυσής του, προσφέροντάς τους μαθήματα κατάρτισης ικανότητας που στοχεύουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητάς τους, δείχνοντάς τους τα μονοπάτια από τον κοινωνικό αποκλεισμό έως την κοινωνική ένταξη.

Ιστοσελίδα: www.einc.lt

Επικοινωνία: Daiva Damuleviciene
ddamuleviciene1@gmail.com
+370 678 71407

RBCK (Σερβία)

Το Επιχειρηματικό Κέντρο Ανάπτυξης Kragujevac (Business Development Center Kragujevac) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός της κοινωνίας των πολιτών, που ιδρύθηκε το 2010 και εδρεύει στο Kragujevac της Σερβίας. Ιδρύεται με σκοπό να συμβάλει και να ενισχύσει την τοπική κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

Τα έργα, οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες του RBCK εστιάζονται κυρίως σε:

  • Μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση για την ανάπτυξη επιχειρηματικών και επαγγελματικών ικανοτήτων νεολαίας και άλλων ευάλωτων ομάδων (γυναίκες, άτομα με ειδικές ανάγκες, Ρομά, μετανάστες, νέοι και γυναίκες από αγροτικές περιοχές, μακροχρόνια άνεργοι, ΕΕΑΚ κλπ).
  • Συμβουλευτική και καθοδήγηση υποστήριξη σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ, και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Επιπλέον, συμβάλλουμε σε διαδικασίες χάραξης πολιτικής σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, ιδίως στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, μέσω έργων υπεράσπισης, προετοιμασίας ανάλυσης, εγγράφων πολιτικής και εκθέσεων, διευκόλυνσης του διαλόγου και διαβουλεύσεων με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς στο τοπικό επίπεδο και ενεργή συμμετοχή στις ομάδες εργασίας και τα συμβούλια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και λήψης αποφάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Ιστοσελίδα: www.rbcentar.org

Επικοινωνία: Nemanja Jovicic
n.jovicic@rbcentar.org
+381 69 606 952

CESIE (Ιταλία)

Η CESIE είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2001, εμπνευσμένος από το έργο και τις θεωρίες του Ιταλού κοινωνιολόγου Danilo Dolci (1924-1997). Η CESIE συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων, των κοινωνιών των πολιτών και των θεσμών μέσω της υλοποίησης έργων σε διάφορους θεματικούς τομείς, στην προώθηση της ανάπτυξης και της ανάπτυξης, εκτιμώντας πάντα την ποικιλομορφία όσον αφορά την ηθική και την ανθρώπινη ανάπτυξη.

Η αποστολή μας είναι να προωθήσουμε την ανάπτυξη μέσω καινοτόμων και συμμετοχικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων.

Οι στόχοι μας:

  • Βελτίωση της δια βίου εκπαίδευσης στην Ευρώπη μέσω διεθνικών έργων στα οποία συμμετέχουν τοπικές κοινότητες
  • Προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης γειτονικών περιοχών και πέραν αυτής μέσω της κατάρτισης και της εκπαίδευσης
  • Προώθηση της προόδου και της καινοτομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα
  • Υποστήριξη της μαθησιακής κινητικότητας για άτομα όλων των ηλικιών, διασυνοριακών και τομέων
  • Ενθάρρυνση  στην τοπική ανάπτυξη προσαρμόζοντας τις διεθνείς καλές πρακτικές και μεθόδους

Ως ευρωπαϊκό κέντρο μελετών και πρωτοβουλιών, ο οργανισμός είναι αφιερωμένος στην προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης, ώστε να αυξάνει και να βελτιώνει τις μελλοντοστραφείς διαδικασίες καινοτομίας σε εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς τομείς που πιστεύουν στην εγκάρσια διάσταση των οργανισμών που συνεργάζονται εντός ετερογενείς τομείς και τομείς.

Ιστοσελίδα: www.cesie.org

Επικοινωνία: Simona Palumbo
simona.palumbo@cesie.org
+39 0916164224

PIA (Σλοβενία)

Η PIA είναι μια ιδιωτική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1991, αφιερωμένη στην εκπαίδευση, τη διαχείριση της εκπαίδευσης και την ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης ψηφιακών εγγράφων.

Η εταιρεία απασχολεί 20 εμπειρογνώμονες και είναι ένας οργανισμός ομπρέλας για συνεργαζόμενους εμπειρογνώμονες, ειδικά για τα έργα στους τομείς της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας.

Ιστοσελίδα: www.pia.si

Επικοινωνία: Igor Razbornik
igor.razbornik@pia.si
+386 03 898 37 90

STORYTELLME (Πορτογαλία)

Η Storytellme ιδρύθηκε το 2014 ως αποτέλεσμα των κοινών προσπαθειών μιας ομάδας καινοτόμων και δημιουργικών έμπειρων επαγγελματιών στους τομείς της ψηφιακής παιδείας και της διαχείρισης εκπαιδευτικών έργων. Λειτουργεί στον τομέα του γραμματισμού σε συνδυασμό με την ψυχαγωγία, μέσω της έκδοσης εξατομικευμένων βιβλίων.

Η Storytellme διαθέτει ειδική εμπειρία στην ανάπτυξη δημιουργικών εννοιών για πρωτοβουλίες και έργα μη τυπικής εκπαίδευσης, όπου εφαρμόζει τα καινοτόμα ψηφιακά προϊόντα, υλικά και προσεγγίσεις σε διαφορετικές και διαφορετικές ομάδες στόχους. Μεταξύ άλλων, τα εργαλεία και οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για αυτήν την καινοτομία μάθησης και διαδικασίας είναι στους τομείς του δημιουργικού σχεδιασμού, της αφήγησης, των εικονογραφήσεων και των κόμικς λύσεων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε μαθησιακά περιβάλλοντα.

Ιστοσελίδα: www.storytellme.eu

Επικοινωνία: Teresa Valente
teresa.valente@storytellme.pt
+351 967653691

IDEC (Ελλάδα)

Η IDEC είναι μια εταιρεία συμβούλων κατάρτισης που βρίσκεται στον Πειραιά, Ελλάδα. Οι δραστηριότητές της συνίστανται στην κατάρτιση, στη διαχείριση συμβουλών, στη διασφάλιση ποιότητας, στην αξιολόγηση και στην ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Η IDEC δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια στον τομέα των έργων της ΕΕ.

Διαθέτει μακρά εμπειρία στις ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με τη διά βίου μάθηση και ειδικότερα στα EQF, ECVET, Europass, EQAVET, επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, συστήματα μάθησης και μαθητείας βάσει εργασίας και σε εθνικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ιστοσελίδα: www.idec.gr

Επικοινωνία: Ξένια Χρονοπούλου
xenia@idec.gr
210 4286227

 
Αριθμός προγράμματος: 2020-1-LT01-KA204-077959.Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν