EINC (LIETUVA)

Europinių inovacijų centras (EInC) buvo įkurtas 1996 metais. Tai ne pelno siekianti profesinio mokymo įstaiga,  inovatyviai remianti socialinės įtraukties ir tvaraus vystymosi programas.

Jaunimas (nedirbantys, nesimokantys, žemos kvalifikacijos, nebaigę mokyklos), taip pat suaugusieji (bedarbiai, neįgalieji, vieniši tėvai, gyvenantys atokiose vietovėse, migrantai, moterys, patiriančios smurtą šeimoje) yra pagrindinės tikslinės grupės, kurioms EInC siekia padėti organizuojant kompetencijų vystymo kursus, skirtus jų įgūdžių ir įsidarbinimo galimybių gerinimui, parodydama jiems kelią nuo socialinės atskirties iki socialinės įtraukties.

Tinklalapis: www.einc.lt

Kontaktinis asmuo: Daiva Damuleviciene
ddamuleviciene1@gmail.com
678 71407

RBCK (SERBIJA)

„Verslo plėtros centras Kragujevac“ (BDCKG) yra ne pelno siekianti, nevyriausybinė, pilietinės visuomenės organizacija, įkurta 2010 m., iš Kragujevac miesto Serbijoje. Ji įkurta siekiant prisidėti ir stiprinti socialinę ir ekonominę regiono plėtrą.

BDCKG projektai, veikla ir paslaugos daugiausiai orientuoti į:

  • Neformalųjį  jaunimo ir kitų pažeidžiamų grupių (moterų, neįgaliųjų, romų, migrantų, kaimo vietovių jaunimo ir moterų, ilgalaikių bedarbių ir kt.) švietimą ir mokymą verslumo ir profesinių kompetencijų vystymui.
  • Paramą startuoliams ir smulkioms įmonėms bei jų konkurencingumo stiprinimą.

Be to, prisideda prie politikos formavimo procesų vietos ir nacionaliniu lygmeniu, visų pirma užimtumo ir socialinės bei ekonominės plėtros srityse, vykdydami viešinimo projektus, rengdami tyrimus, politinius dokumentus ir ataskaitas, palaikydami dialogą ir konsultuodamiesi su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis, aktyviai dalyvaudami darbo grupėse ir tarybose formuojant politiką ir priimant sprendimus vietos ir nacionaliniu lygmeniu.

Tinklalapis: www.rbcentar.org

Kontaktinis asmuo: Nemanja Jovicic
n.jovicic@rbcentar.org
+381 69 606 952

CESIE (ITALIJA)

CESIE yra nevyriausybinė organizacija, įkurta 2001 m., įkvėpta italų sociologo Danilo Dolci (1924-1997) darbo ir teorijų. CESIE prisideda prie aktyvaus žmonių, pilietinės visuomenės ir institucijų dalyvavimo įgyvendinant projektus įvairiose teminėse srityse, skatinant augimą ir plėtrą, visada vertinant įvairovę, atsižvelgiant į etiką ir žmonijos raidą.

Mūsų MISIJA yra skatinti augimą taikant naujoviškus ir dalyvavimą skatinančius švietimo metodus.

Mūsų tikslai:

  • Gerinti mokymąsi visą gyvenimą Europoje, įgyvendinant tarptautinius projektus, kuriuose dalyvauja vietos bendruomenės
  • Skatinti darnų kaimyninių ir kitų regionų vystymąsi per mokymus ir švietimą
  • Skatinti aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų pažangą ir naujoves
  • Remti bet kokio amžiaus žmonių, tarpvalstybinį ir sektorinį mokymąsi
  • Skatinti vietos augimą pritaikant tarptautinę gerąją praktiką ir metodus

Organizacija, kaip Europos studijų ir iniciatyvų centras, siekia skatinti mokslinius tyrimus ir plėtrą, kad padidintų ir pagerintų į ateitį orientuotus inovacijų procesus švietimo, socialinėje, ekonominėje ir kultūrinėje srityse, tikėdama sėkmingu organizacijų iš skirtingų sričių bendradabiavimu.

Tinklalapis: www.cesie.org

Kontaktinis asmuo: Simona Palumbo
simona.palumbo@cesie.org
+39 0916164224

PIA (SLOVĖNIJA)

PIA yra privati įmonė, įkurta 1991 m., dirbanti švietimo, švietimo valdymo ir skaitmeninių dokumentų valdymo programinės įrangos kūrimo srityje.

Bendrovėje dirba 20 ekspertų, ji taip pat yra skėtinė organizacija, vienijanti ekspertus švietimo ir verslumo projektams.

Tinklalapis: www.pia.si

Kontaktinis asmuo: Igor Razbornik
igor.razbornik@pia.si
+386 03 898 37 90

STORYTELLME (PORTUGALIJA)

„Storytellme“ buvo įkurta 2014 m. kaip bendrų inovatyvių ir kūrybiškų patyrusių profesionalų grupės pastangų skaitmeninio raštingumo ir švietimo projektų valdymo srityje rezultatas. Organizacija derina raštingumo mokymus su žaidimais ir leidžia personalizuotas knygas.

„Storytellme“ turi specifinės patirties kuriant neformaliojo švietimo iniciatyvų ir projektų kūrybines koncepcijas, kur savo naujoviškus skaitmeninius produktus, medžiagą ir metodus taiko skirtingoms ir įvairialypėms tikslinėms grupėms. Šiam mokymuisi ir proceso naujovėms naudojamos priemonės ir metodikos yra kūrybinio dizaino, pasakojimo, iliustracijų ir komiškų sprendimų, naudojamų mokymosi aplinkose, srityse.

Tinklalapis: www.storytellme.eu

Kontaktinis asmuo: Teresa Valente
teresa.valente@storytellme.pt
+351 967653691

IDEC (GRAIKIJA)

IDEC yra mokymo – konsultavimo įmonė, įsikūrusi Pirėjuje, Graikijoje. Jos veiklą sudaro mokymai, konsultacijos vadybos klausimais, kokybės užtikrinimas, IKT sprendimų vertinimas ir kūrimas tiek privačiam, tiek viešajam sektoriui. IDEC pastaruosius 20 metų aktyviai dalyvavo ES projektų srityje.

Ji turi ilgametę patirtį mokymosi  visą gyvenimą politikos srityse, visų pirma EKS, ECVET, Europass, EQAVET, neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatų patvirtinimo, darbu grindžiamo mokymosi ir pameistrystės programų bei nacionalinių švietimo ir mokymo sistemų reformų srityje.

Tinklalapis: www.idec.gr

Kontaktinis asmuo: Metaxia Chronopoulou
xenia@idec.gr
+30 210 4286227

 
 

 

Projekto numeris: 2020-1-LT01-KA204-077959
Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių
uomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.